воскресенье, 13 марта 2016 г.

«...Управління школою – це особлива діяльність, в якій її суб’єкти за допомогою планування, організації, керівництва і контролю забезпечують організованість (інтегрованість) спільної взаємодії учнів, педагогів, батьків, персоналу, що обслуговує, і її спрямованість на досягнення освітніх цілей і цілей розвитку школи»
В.С.Лазарєв 


Школа ХХІ століття – школа нового зразка, яка покликана створити умови та сприяти підвищенню якості навчально - виховного процесу,розвивати потенціал кожного учня, вчителя, колектива в цілому, враховуючи всі новітні тенденції розвитку суспільства. Тому діяльність школи не може бути відокремлена від новітніх технологій. Упровадження ІКТ в управлінську діяльність нині стає необхідністю, адже інформаційне суспільство потребує інформаційної культури від кожного його члена. 
      Управління навчальним закладом з  використанням ІКТ розвивається по напрямках:
  •   створення умов, які забезпечують якість навчально- виховного процесу      
  •   досягнення очікуваних результатів

Школа – складний живий організм, який складається не тільки з учнівського та учительського колективу. Вона об’єднує

  •  управлінську, 
  • господарську, 
  • науково – методичну діяльність
                              НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ефективне функціювання всіх ланок даної системи забезпечує впровадження в діяльність інформаційно- комунікаційних технологій. На сьогоднішній день контроль за навчально-виховним процесом скоріше носить функцію  аналізу та допомоги. І використання ІКТ допомагає в цьому. Перш, ніж контролювати, потрібно навчити педагогічний колектив.Формою навчання є наради, педагогічні ради, засідання методичних об’єднань.  Педагогічні ради проводяться у формі круглого стола, з використанням "Методу мислячих капелюхів Борно",  методичного діалогу з використанням групових форм роботи. Використання ІКТ пожвавлює роботу вчителів, викликає в них інтерес як до педагогічної діяльності, так і до самоосвіти.. Звичайно, в перші роки роботи з науково-методичною темою « Впровадження інноваційних технологій в навчально- виховний процес як умова розвитку компетентної особистості учнів» спостерігалася різноманітна реакція: від повного заперечення, скептичного ставлення до схвалення і розуміння необхідності відповідати вимогам сучасності, бути сучасним вчителем і адміністратором. Сьогодні в необхідності використовувати ІКТ переконані всі члени нашого колективу. Психологічний барєр заперечення, неприйняття та скептицизму пройдено. Всі члени педагогічного колективу використовують компютер в навчально-виховному процесі. Мухаметкалієв А.К., Лутчак Г.П., Байбара З.М., Колісник Г.А. опанували та користуються інформаціними технологіями SMART- notebook. Курцев О.М., Захарченко М.М., Лутчак Г.П., Байбара З.М.  використовують My TEST.

  До впровадження інформаційно- комунікаційних технологій залучаються і учні. Разом із вчителем Мухаметкалієвим А.К. опановують та приймають участь в скрайбінг- конкурсах.


 

      В нашій школі створені умови для забезпечення якості навчально- виховного процесу. Функціонує комп'ютерний клас, комп'ютери на робочому місці директора, заступника з навчально- виховної роботи, заступника з виховної роботи, практичного психолога, бібліотекаря,  секретаря, в навчальних кабінетах, об'єднані в локальну мережу школи, під'єднані до  інтернету. Кабінет фізики оснащений електронною лабораторією. Мультимедійними системами оснащені  5 класних кімнат та актова зала. Працює інтерактивна дошка. Крім технічних засобів вчителі користуються електронними підручниками та програмами. 


                              УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ            

Інформаційні технології, які стрімко поширюються в освітньому середовищі, неминуче ведуть до змін в організації та управлінні навчально- виховним процесом. Традиційні (паперові) форми роботи з інформацією практично пережили себе і, в цьому плані, альтернативи використанню комп'ютерних технологій в управлінні  навчальним закладом немає. Використання інформаційно-комунікаційних технологій  в управлінській діяльності допомагає вести та оформлювати внутрішкільну документацію , створювати і використовувати базу даних учителів та учнів школи, проводити моніторинг діяльності вчителів, пошук і збір нормативно- правових документів за допомогою Internet, використання електронної пошти, проведення онлайн- нарад. Зберігання, обробка, отримання, передача, аналіз інформації, зменшення паперового потоку за допомогою комп'ютерних мереж та можливостей Інтернету представляє можливість прискорення процесу управлінської діяльності і, в цілому, підвищення її ефективності Застосування ІКТ адміністрацією школи  дозволило на порядок підняти швидкість прийняття рішень, якість і культуру управлінської діяльності, створити резерви для удосконалення роботи адміністрації. 

Як показує практика, досить часто, при вирішенні задач управління, використовується табличний редактор Microsoft Exсel, призначений для створення електронних таблиць і найбільшою перевагою є можливість досліджувати, аналізувати дані і виконувати обчислення. В школі заступником директора з навчально-виховної роботи напрацьовано певний досвід щодо використання редактора електронних таблиць для проведення моніторингу якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі:

  •  рух учнів по школі
  •  результати навчальної діяльності по школі по рівнях, 

  • звіт учителя з предмета,

  •  звіт успішності по класу, 

  • розклад уроків з використанням шкали утруднень О.Машиністова,)

 На сьогоднішній день вже накопичено певний досвід застосування інформаційних та мережних технологій в організації навчально-виховного процесу, зокрема сервісів Інтернету, створених за технологією Веб 2.0. 
            Якщо говорити про  очікувані результати, то в школі є діючий сайт навчального закладу, яким користуються і учні, і їхні батьки. Матеріали для шкільного сайту добираються адміністрацією школи, учителями та учнями.

"Курс "Школа" допомагає ефективно створити базу даних учнів.


 Електронний журнал допомагає  насамперед батькам контролювати успішність власних дітей.


Майже всі члени педагогічного колективу мають власні блоги


Кожне  шкільне методичне об'єднання має власний блог для науково-методичної роботи.


Впроваджується в практику проведення  веб-квестів.


                              ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Використання ІКТ впроваджується в господарську діяльність. Для звітності по харчуванню створена Книга харчування.Ми вважаємо, що використання ІКТ дозволяє нам бути конкуренто-спроможними фахівцями,  морально не застарілими педагогами, значно змінити насиченість уроку.